آموزش ابتدایی پایه و پنجم و ششم حسن حکاک
آموزش دروس ابتدایی - مقاله آموزشی - آزمون های انلاین کلاس پنجم - مجموعه سوالات - اخبار -سرگرمي  
لینک های ویژه
پيوندهای روزانه

نام و نام خونوادگی :امیر حسین حسن آبادی             سولات درس 1و 2و 3 هدیه ی آسمان

 

 

1- (پسر عزیزم ! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت ، پیامبران او نیز نزد تو       

می آمدند) گفته ی کیست است؟

1- رسول خدا         2- حضرت علی           3- امام حسن          4- امام صادق

2- (پسر عزیزم ! بدان که اگر پروردگار تو شریکی داشت ، پیامبران او نیز نزد تو       

می آمدند) خطاب به چه کسی است؟

1- رسول خدا         2- حضرت علی           3- امام حسن          4- امام صادق

3- در پی ماجرای مشرکان مکه با پیامبر چه سوره ای نازل شد؟

1- ناس                  2- کافرون                 3- کوثر                   4- انبیاء

4- سوره ی کافرون در کجا به پیامبر نازل شد؟

1- مسجد الحرام          2- مسجد النبی           3- مسجد کوفه          4- مسجد الاقصی

5- پدرخدا پرستان کیست؟

1- رسول خدا             2- حضرت علی        3-امام حسن            4- حضرت ابراهیم   

6- سخن زیر از کیست؟

(پناه برخدا که بخواهم چیزی را همتای او قرار دهم.)

1- حضرت ابراهیم     2- حضرت علی       3- حضرت محمد     4- حضرت موسی

7- درکدام یک از سوره های قرآن نام پدر مومنان آمده است؟                                                                            

1- سوره انبیاء        2- سوره حج            3- سوره فجر         4- سوره نمل

8- زندگی اصلی ما در کجا خواهد بود؟          

1- درعالم دوزخ           2- جوانی            3- دراین جهان      4- پیری و کهن سالی 

9- کدام یک از دوره های زندگی ما دوره ی کار وتلاش جدی است؟

1- کودکی             2- نوجوانی          3- جوانی             4- پیری و کهن سالی

10- آیه ی زیر در کدام سوره  آمده است؟ (لو کان فیهما ءالهه الا الله لفسد تا)

1- سوره ی بقره       2- سوره ی آل عمران     3- سوره ی نساء      4- سوره ی انبیاء  

11-  قبل از مرحله ی نوزادی چه مرحله ای است؟

1- جنینی              2- نه ماهه ای               3- کودکی             4- موارد 1،2

12- بعد از مرحله ی میان سالی چه مرحله ای است؟

1- کهن سالی           2- جوانی            3- موارد 1،4           4- پیری

13- پیامبر خدا چند سال مردم مکه را به دین اسلام دعوت کرد؟

1- 10                    2- 13                   3- 16                    4- 23

14- چه چیزی باعث رفتن کافران از جلوی در غار شد؟

1- مار             2- عنکبوت                3- کبوتر               4- موارد 2،3

15- پیامبر خدا چند سال مردم مدینه را به دین اسلام دعوت کرد؟

1- 10                    2- 13                   3- 16                    4- 23

16- پس از مرگ وارد کجا مشود؟

1- عالم دوزخ               2- جهان آخرت              3- موارد 1،2          4- هیچ کدام

17- مرحله ی هفتم زندگی ما چیست؟

1- پیری              2- میان سالی                 3- کهن سالی            4- موارد1،3

18- نام دیگر مرحله ی اول(جنینی) زندگی چیست؟

1- نه ماهه ای             2- نوزادی             3- کودکی               4-  کهن سالی

19- حضرت ابراهیم برای نشان دادن ...........و............بت ها به بتکده رفت؟

1- ضعف وناتوانی      2- ضعف ونادانی           3- نادانی وناتوانی       4- هیچ کدام

20- قبل از مرحله ی ششم چه مرحله ای است؟   

1- میان سالی               2- جوانی              3- نوجوانی            4- پیری

[ دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 ] [ 14:35 ] [ حسن حکاک ]

درس چهارم فارسی ( هفت خان رستم(معنی ابیات 

خروشید و جوشید و بر کند خاک ............. ز سُمّش زمین شد همه ، چاک چاک 

رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی یورش سُم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش کنده شد . 

بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش .............. فرو ریخت چون رود، خون از برش 

رستم سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن اژدها جاری شد. 

بینداخت چون باد ، خَمِّ کمند .......................سر جادو آورد ناگه به بند 

رستم کمند ( طناب حلقه شده ) را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و اورا اسیر کرد . 

میانش به خنجر به دونیم کرد ................. دل جادوان زو پر از بیم کرد . 

رستم از کمر جادوگر را به دونیم کرد و با این کار خود جادوگران دیگر را پر از وحشت کرد

چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب .............. بدو تاخت مانند آذر گُشسب 

هنگامی که رستم اورا دید اسبش را با سرعت به سوی او تازاند
سر و گوش بگرفت و یالش دلیر ............ سر از تن بکندش به کردار شیر 

رستم شجاعانه سر و گوش و یالش را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد . 

زبهر نیایش ، سر و تن بشست ................. یکی پاک جای پرستش بجست 

برای عبادت سر و تن خودرا شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای این کار گشت . 

از آن پس نهاد از بر خاک ، سر ............... چنین گفت : کای داورِ دادگر ! 

سپس سربر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عادل 

ز هر بد ، تویی بندگان را پناه ................... تو دادی مرا،گُردی و دستگاه 

در برابر هربدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من زور پهلوانی و شکوه و عظمت دادی . 

خود ارزیابی 

1- منظور از عبارت زیر چیست؟«از هفت خان گذشتن » 

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند . 

2- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر گذاشت ؟ 

1- نبرد رخش با شیر 2- گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن 3- نبرد با اژدها 4- نبرد با جادوگران 5- نبرد با اولاد دیو 6- نبرد با ارژنگ دیو 7- نبرد با دیو سپید . 

3- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیّت پشت سر بگذارد؟ 

اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده 

حکایت    ادب لقمان 

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ گفت : از بی ادبان ؛ هرچه از ایشان در نظرم ناپسند می آمد ، من از آن عمل ، دوری می کردم . 

به لقمان گفتند: از چه کسی ادب یاد گرفتی ؟ لقمان گفت : بی ادبان ؛ هر کاری که آن ها انجام می داند و در نظر من ناپسند و بد میآمد از آن دوری می کردم . 

به نظر شما چگونه می توان از بی ادبان ، ادب آموخت ؟ 
اگر انسان بدی ها و کار های ناپسند دیگران که می بیند بشناسد و از انجام آن ها دوری کند به ادب بیش تری دست خواهد یافت. 
معنی واژه ها 

خان = مرحله - منزل / اهریمنی = شیطانی / شمار = تعداد / دیوان = دراینجا جمع دیو ها / راهی می شود = به سوی جایی می رود / قوی پنجه = زور مند /تیمار می کند = مراقبت می کند / نخجیر = شکار / فرجام = پایان – سر انجام / دادگر = عادل کوفتن = کوبیدن / دیدهچشم / به تنگ می آید =صبرش تمام می شود / خروشید = دراینجا شیهه کشید / سهمگین = ترسناک / تیغ = شمشیر / بَر = در اینجا تن / چیرگی = پیروز شدن / کمند =ریسمان - طناب حلقه شده / میان = دراینجا کمر / آذرگشسب = آتش سریع و سوزان / گُرد = پهلوان / دستگاه = در اینجا عظمت - شوکت– شکوه /همهمه = هیاهو / اختلاف انداختن = نزاع به وجود آوردن . 

بنویسیم                  فعالیت های درس 

1- بیت زیر را به نثر ساده فارسی بنویسید . 

خروشید و جوشید و بر کند خاک ................... ز سمش زمین شد همه چاک چاک 

( رخش ) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه ی حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند. 

2- عبارت های زیر را به زبان ساده بنویسید . 

رستم در خشم می شود = رستم خشمگین می شود. 

رستم به تنگ می آید = رستم خسته می شود. 

3- با توجه به متن درس کدام یک از کلمات زیر جمع است؛ چرا؟ 

دیوان ، زابلستان، اژدها ، پهلوان ، مازندران ، یزدان ، جادوگران 

دیوان و جادوگران کلمات جمع هستند. 

دربقیه کلمات « ا ن» و « ها » بخشی از خود کلمه است و ونشانه ی جمع نمی باشد . برای تشخیص این موضوع اگر« ا ن » و « ها » را از انتهای این کلمات حذف کنیم بخش باقی مانده کلمه معنا داری را نمی سازد به طور مثال اگر از انتهای زابلستان « ا ن » را حذف کنیم بخش باقی مانده « زابلست » خواهد بود که کلمه معنی داری نمی باشد . 

4- یک نمونه « مبالغه » از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهید . 

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش .................... فروریخت خون چون رود از برش 

هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است

املا 

1- کلماتی را که در املای آن ها یکی از شکل های « ص ، ط » وجود دارد از متن درس پیدا کنید و بنویسید . 

ص -------> قصد ، تلخیص .......................... ط ---------> خطرناک 

2- اگر به جای معلم بودید از درس « هفت خان رستم » چه قسمت هایی را برای گفتن املا انتخاب می کردید ؟ آن ها را بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت سلیقه ای است . 

3- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پُر کنید . 

رستم با خدای خود به راز و نیاز می پردازد و او را سپاس می گزارد. 
رستم در خشم می شود ، به رخش پر خاش می کند.
 

نگارش 

1- با هم فکری گروه خود ، داستان یکی از خان های «هفت خان رستم» رابنویسید

دانش آموز عزیز این فعالیت گروهی است

2- اگر شما به جای فردوسی بودید خان هشتم را چگونه می نوشتید ؟ 

دانش آموز عزیز این فعالیت سلیقه ای است . 

3- برای موفقیت در زندگی فکر می کنید چه خان هایی پیش رو دارید ؟ 

گذر از مرحله مقدماتی تحصیل و قدم نهادن به مرحله آموزش عالی 
انتخاب شغل مناسب با توجه به رشته ی تحصیلی و رقم زدن آینده ای مطمئن 


کارگاه نویسندگی                  بهره گیری از حس های پنج گانه 

برای اینکه نویسنده خوبی باشیم لازم است

[*]همه چیز را خوب و دقیق ببینیم ( خوب دیدن
[*]خوب و دقیق گوش بدهیم ( خوب گوش دادن
[*]نسبت به بو ، مزه ، طعم اشیا ف حساس و دقیق باشیم ( تقویّت حس چشایی و بویایی ) 
[*]گاهی به کمک حس لامسه ، پدیده ها و اشیا را بشناسیم ( تقویت حس لامسه

پس مقدمه ی خوب نوشتن ، خوب دیدن ، خوب گوش دادن و دقت در پدیده ها و استفاده از حس بویایی ، چشایی و لامسه است. 

1- از پنجره کلاس به بیرون نگاه کنید و آنچه را که می بینید در یک بند بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

2- چشمان خود را ببندید و حس خود را در باره ی صدا هایی که می شنوید ، بنویسید . 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است

3- با شنیدن صدای زنگ مدرسه چه احساسی در شما پدیدار می شود ، این حس چه رنگی است و چه مزه ای دارد ؟ 

دانش آموز عزیز این فعالیت شخصی است. 

4- بر داشت خود را از ضرب المثل « نوش دارو ، بعد از مرگ سهراب » در یک بند بنویسید ؟ 

هر کاری را به خصوص کمک به دیگران را باید به موقع و در زمان مناسب انجام داد .چون اگر در زمان مناسب این کار را انجام ندهیم ،فایده ای نخواهد داشت ؛ مانند نوش دارویی که رستم به سهراب داد اما دیگر دیر شده بود . 

5-هرچه از محتوای درس های این فصل فهمیده اید ، در یک بند بنویسید . 

این فصل بیشتر اشاره به زبان فارسی و حفظ و نگهداری آن دربرابر آفات زبان صحبت می کرد .

 

[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 14:41 ] [ حسن حکاک ]

سؤالات درس1 تا 4مطالعات

سؤالات درس 5 مطالعات    

سؤالات درس 6 مطالعات   

سؤالات درس 7 مطالعات   

سؤالات درس 8 مطالعات   

سؤالات درس 9 مطالعات   

سؤالات درس 10 مطالعات 

سؤالات درس 11 مطالعات 

سؤالات درس 12 مطالعات 

سؤالات درس 13 مطالعات 

سوالات درس 14 مطالعات 

سؤالات درس 15 مطالعات 

سؤالات درس 16 مطالعات 

سؤالات درس 17 مطالعات 

سؤالات درس18 مطالعات  

سؤالات درس 19 مطالعات 

سؤالات درس 20 مطالعات 

سؤالات درس 21 مطالعات 

سؤالات درس 22 مطالعات 

سؤالات درس 23 مطالعات 

سؤالات درس 24 مطالعات 

منبع: تلألو اندیشه

 


برچسب‌ها: نمونه سؤالات درس مطالعات اجتماعی
[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ 14:50 ] [ حسن حکاک ]
ابتدا فایل را مثل یک تصویر در کامپیوترتان ذخیره کنید و سپس آن را پرینت بگیرید


برچسب‌ها: درس دوم علوم ششم کارخانه ی کاغذ سازی
[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 10:51 ] [ حسن حکاک ]

[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 10:50 ] [ حسن حکاک ]

درس دوم فارسی (پنجره های شناخت) 

 خودارزیابی 

1-با توجه به متن درس، نظر گروه ایمان چه بود ؟ 
اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند
زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت ، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم .
 
2-گروه اخلاق بر چه چیزی تاکید کرده است ؟ 
گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود واین عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم. 
حکایت 
منظور از اینکه (( محبت ها را روی سنگ و بدی هارا روی شن نوشت )) چیست ؟ 
اگر ما چیزی را بر روی سنگ بنویسیم تا سال های سال آن نوشته بر روی آن سنگ باقی خواهد ماند ولی اگر آن را روی شن بنویسیم با وزش اولین باد، شن ها به هم می ریزد و نوشته از بین می رود. در اینجا منظور این است که ما باید محبت های دیگران را مانند نوشته ای که بر روی سنگ نوشته می شود در دل و ذهن وخود حک کنیم و بدی های آن ها را مانند نوشته ای که روی شن نوشته می شود و زود از بین می رود زود از دل و ذهن خود پاک کنیم . 
بخوان وبیندیش 
مرغ زیرک که می رمید از دام ....... با همه زیرکی به دام افتاد 
پرنده ی زیرک و باهوش که همیشه خود را از دام ها دور نگاه می داشت این دفعه با تمام زیرکی و هوشیاری در دام افتاد . 
ایستگاه اندیشه 
چرا برخی دام می افتند؟هرکسی که به زیرکی و خود مغرور شود در واقع خود را در دام غرور انداخته و از همین دام معمولا ضربه های بزرگتری می خورد . 
معنی واژه ها خلق = آفریده /درنگ = تامّل – مکث / دریافت =دراینجا فهمید / پای بند باشیم = لازم بدانیم / خاطر خواه در اینجا دلخواه / خودبینی= خودپسندی – غرور - عجب /نهراسیم = نترسیم / مشاجره دعوا -درگیری/ آزرده = رنجیده / آبادی = روستا –ده / لغزید = سُر خورد / حک کرد= تراشید / همپایه = هماندازه - هم قدر / مِهر = محبت / سرا خانه / سهل = آسان – راحت / رضا = خشنودی / زیرک زرنگ طمع = حرص /خاطر = یاد – فکر - اندیشه / می رمید = فرار می کرد قسمت = در اینجا سرنوشت / غفلت فراموشی - بی خبری - نا آگاهی . 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- مخالف (متضاد) کلمات زير را بنويسيد

ظاهر === باطن .............پسندیده === ناپسند ..............تفاوت === تشابه 

................مفید === مضّر
 

2- متن زیر را با یکی از حروف زیر (از، به، در، با) کامل کنيد

چلچله ی خوش آواز درآبی آرام بلند به پرواز در آمدبه ابر سلام کردازکنار خورشید گذشت وبه او لبخند زدبا باد همنوا شدبه زمزمه ی آب گوش فرا داد وچهره ی زیبا ی خود را در آن مشاهده کرد . چلچله می دانست که چگونه از این همه زیبایی لذت ببرد

3-
کلماتی که باهم ارتباط دارند در یک گروه قرار دهید

فکر ، افکار ، معلومات ، تعلیم ،تفکر ، معلمان ،متفکران ، تعلیمات 

الف : فکر ، افکار ، تفکر ، متفکران 
ب: معلومات ، تعلیم ، معلمان ، تعلیمات 


املا 

1- پنج واژه ی مهم املایی از درس پیدا کنید و معنای آن را بنویسید. 

این مورد بر عهده خود شما دانش آموزان می باشد. 

2- از متن درس کلماتی را که یکی از شکل های (( ع ، ق )) دارند ، پیدا کنید و بنویسید . 

ع----------> معلم ، عجله ، اعضا ، معنا ، عالم ، رعایت ، علم ، علمی ، عمل ، عالی ، عملکرد 
ق----------> دقت ، خلق ، خلقت ، خالق ، دقایق ، نقطه ، اخلاق ، بقیه ، تقریبا ، نقش ، حقیقت ، دقیق 


3- در عبارات زیر غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن ها را بنویسید

«
ناگهان معلم از جای خود بر خواست و گفت : خیلی آلی بود ، تا اینجا بسیار جالب بود چون شما با تفکّر درباره ی چهار واژه به اندیشه های تازه ای دست یافته اید اما بگزارید که گروه « عمل » هم نظرات خودشان را بیان کنند ». 

برخواست ----------> برخاست 
آلی ----------------> عالی 
بگزارید ------------> بگذارید 


نگارش 

1- با کلمه ها و ترکیب های زیر ، جمله بسازید

خالقخداوند خالق جهان است . 
کبوترپرواز کبوتر ها در آسمان زیبا است . 
هنگام سحرهنگام سحر زمان خوبی برای دعا است . 
پنجرهبا باز شدن پنجره هوای تازه به درون اتاق آمد .
 

2- اگر می توانستید با کوه ها ، درختان و رود ها صحبت کنید، چه چیز هایی به آن ها می گفتید، گفت و گوی خود را با آن ها در چند سطر بنویسید . 

در این روزگاری که درختان را ازبین می برند ، آب هارا آلوده می کنند و کوه ها را برای جاده سازی می تراشند از آن ها می پرسیدم که دوست داشتید در مقابل پیشرفت انسان ها زندگی و جاری بودن خود را از دست بدهید یا این که ترجیح می دادید طبیعت با نظم همیشگی خودش پیش برود


3- تصویر زیر ر ا در یک بند توصیف کنید . 
 
درختی که سرسبزی اش به روح انسان جلا می دهد ، آسمان آبی و پاکی که فرصت زندگی و تنفس به پرندگان ، پروانه ها و سنجاقک ها می بخشد .صدای آبی که تما م خستگی را از جان به در می آورد .در این تصویر زندگی جاری و ساری است چون رود پر آب و پاک . 


کار گاه نویسندگی 


در به کار گیری کلمه ها هنگام نوشتن باید دقّت کنیم. به نمونه های زیر توجه کنید

صبح ، اورا دیدم . 
بامداد ، اورا دیدم . 
پگاه ، اورا دیدم


1-
به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسی کنید

الف )هیچ چیر نمی تواند اثر محبت را ازبین ببرد . 
هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد . 
ب ) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم . 
بپرسیم و از پرسیدن نترسیم .
 

2-اکنون ، در باره موضوعی که بیش تر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید ، یک بند بنویسید

دانش آموز عزیز این فعالیت را باید با توجه به اندیشه خود ، توصیف کنید. 

3- ضرب المثل (( از تو حرکت ، از خدا برکت )) را در یک بند توضیح دهید

برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد . دعاکردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم مفید نخواهد بود . خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان کمک خواهد کرد ، در حالی که بر خدا توکل می کنند و خواسته های خودرا از درگاه خداوند می خواهند تلاش نیز می کنند . این ضرب المثل در واقع این مورد را بیان می کند . 

4- هر چه را از محتوای درس های این فصل فهمیده اید، در یک بند بنویسید. 

پاسخ به عهده ی خود دانش آموز می باشد.

 


برچسب‌ها: درس دوم فارسی, پنجره های شناخت, بخوانیم و بنویسیم
[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ 12:32 ] [ حسن حکاک ]

درس سوم فارسی (داستان من و شما) 

 خود ارزیابی 


1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟ 

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند . 

2- چرا زبان، موجودی زنده معرفی شده است ؟ 

چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد . 

معنی شعر 

سخن 

با اینکه سخن به لطف آب است......................کم گفتن هر سخن،صواب است 

هر چند سخن به روانی و دلنشینی آب است،کم گفتن و به اندازه سخن گفتن کاری پسندیده و درست است. 

آب ارچــه همـــه زلال خـیزد..........................ازخوردن پر، ملال خیزد 

آب اگر چه زلال و شفاف و بدون عیب است، زیاد نوشیدن آن موجب دل آزردگی و ناراحتی می شود. 

کم گوی و گزیده گوی چون دُر.......................تا زاندک تو، جهان شود پُر 

کم سخن بگو و گزیده و حساب شده مانند مروارید که کمیاب ولی با ارزش است تا همین سخنان اندک امّا با ارزش تو در سراسر جهان انتشار یابد. 

لاف از سخن چو دُر توان زد........................آن خشت بود که پُر توان زد 

انسان می تواند از سخن و گفتار باارزش ،همچون مروارید لاف بزند و به آن ببالد و خشت و گل است که نیازمند فراوانی است. 

یـک دستـه گـل دمـاغ پـــرور .........................از خرمن صد گیاه بهتر 

یک دسته گل خوش بو وروح نواز، از انبوهی از گیاهان بدون بو یا بدبو بهتر است. ای زبان فارسی 

ای زبان فارسی ، ای دُرّ دریای دری .............. ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری 

ای زبان فارسی ، ای مروارید دریای پارسی دری ای میراث پدران ما ای زبان مادری ما 

در تو پیدا فرّما ،فرهنگ ما ، آیین ما ............... از تو بر پا ، رایَتِ دانایی و دانشوری 

شکوه فرهنگ و آیین ما در تو آشکار شده است و پرچم دانایی و دانش پژوهی ما ایرانیان به وسیله ی تو برافراشته شده است . 

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند .............جمله ، ملک توست تا بلخ و نیشابور و هری 

وسعت تصرف گویش تو از کابل و تهران و تبریز و بخاراوخجند تا بلخ و نیشابور و هرات است. 

جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی .............تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری 

تا زمانی که آفتاب از مشرق طلوع می کند تو جاودانه زندگی کن ای زبان دانش وخردمندی . 

فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند .............«قدر زر ، زرگر شناسد قدر گوهر ، گوهری» 

ما زبان فارسی را حفظ می کنیم چون همان طور که زرگر قدر زر را و جواهر شناس قدر جواهر را می داند ، ما هم قدر زبان فارسی را می دانیم . 

معنی واژه ها 

فراز= بلندی / فرود = پستی / اعتبار = در اینجا آبرو -ارزش / عظمت = بزرگی / شکوه = هیبت – فرّ / شوکت = شکوه - فرّ – عظمت / بی گمان =بدون شک / درک = فهم / دلاوری = شجاعت / دّر =مروارید / دری فارسی کهن / فرّ شکوه - زیبایی / آیین = مذهب – روش / رایَت پرچم – درفش جمله در اینجا به معنی همگی است / مُلک = سرزمین / زی = زندگی کن / فرزانگی خردمندی / گیتی = جهان / خاوری شرقی / پاس می داریم قدر می دانیم - ارزش می نهیم . 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- کلمه های مترادفی را که در متن درس به کار رفته است ، پیدا کنید وبنویسید . 

مانند = مثل ........... عمر= زندگی ........... شور = شادابی .......... تلاش=کوشش ........... بزرگی= عظمت........شکوه=شوکت ........... پابرجا = استوار .......... قدرت = توان .......... کلمه = واژه .......... پیوستگی = اتحاد 

2- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید

تلفظالفاظ = لفظ 
دقّتدقیق = دقایق 
مقصودقاصد = قصد 
عظمتمعظم = عظیم 

3-با توجه به متن درس جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید

...........
کلمه ............. آن ............ ها ........... ات 
..........
ستاره..........ستارگان ...... ستاره ها ......------- 

...........نسل ...........-------........ نسل ها ........------- 
............
آن ...............آنان ......... آن ها ........------- 
...........
آوا ...........--------......... آوا ها ........------- 
..........
نغمه............--------......... نغمه ها ......------- 
.........
فرزند........... فرزندان.......فرزند ها .......-------- 
..........
تغییر ..........---------.......-----------.....تغییرات 
........
دوست........... دوستان ......دوست ها .......------- 
........
دشمن .......... دشمنان ...... دشمن ها ......-------- 


4- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید 

کلمه ........... صفت 1 .......... صفت 2 

فرزندان ....... کوشا ............. خردمند 


خط ........... زیبا ................ خوش 

نگاهبان ....... هوشیار ......... با دقت 


املاء 

1- در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل و بازنویسی کنید

تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باعث سربلندی و عزّت من می شود . بزرگی و عظمت من و شما به این است که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و تحوّل ویژگی هر پدیده ی زنده است
چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمیّت دارد


2-
برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید

کلمه ................ هم خانواده 1 ................ هم خانوداه 2 

ظاهر ................... ظهور ............................ مظاهر 

محبت .................. محب ........................... محبوب 


3- در بند نخست درس واژه هایی را که یک نقطه دارند بیابید و بنویسید . 

من - موجود - فرود - طولانی - خود - همان - با - نسل - بر - جاری- بوده ام - هم وطن 

نگارش 

1- چند کلمه ی مترادف از متن درس، انتخاب کنید و با استفاده از آن ها یک بند در باره ی زبان فارسی ، بنویسید. 

زبان فارسی ترکیبی از شکوه و شوکت تاریخ پر بار ایرانیان است .تاریخی که با عظمت و بزرگی ایرانیان گره خورده . زبانی که سرشار از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی است . ما باید با تلاش و کوشش شور وشادابی این زبان را تا همیشه تاریخ زنده نگهداریم. 


2- به عنوان یک ایرانی ، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید ؟ درچند جمله بنویسید . 

به کار نبردن واژه های معادل زبان فارسی از سایر زبان ها
کاربرد صحیح واژه ها و عبارات و خارج نکردن واژه ها از شکل صحیح و ادبی آن ها ( عبارات را عامیانه به کار نبریم ) . 


3- با استفاده از (( که ، از ، ولی )) متن زیر را کامل کنید


یکی از پایه های زبان و فرهنگ ، واژگان آن زبان است که ما آن را قلب زبان می دانیمولی حفظ و نکو داشت کلمات زبان ملّی ، کمک به قدرت و عظمت زبان و فرهنگ ملّی آن است . 

کارگاه نویسندگی 

هر نوشته ای از چند جمله به هم پیوسته درست شده است . در هنگام نوشتن باید به ساده نویسی 
و کوتاهی جمله ها ، توجه کنیم


1-
نوشته ی زیر را به صورت ساده و کو تاه تر بنویسید

با مدادان ، خورشید از پشت افق ، یعنی آن جایی که در یا به آسمان می پیوندد ، پدیدار می شود 
و چهره ی زرّین خود را به جهانیان نشان می دهد. 

سپیده دم خورشید از مشرق طلوع می کند و نور خودرا به مردم می بخشد. 

2- متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد (( فراز و فرود )) و (( شکست و پیروزی )) را در آن به کار ببرید . 

زندگی سر شار از فراز و فرود است انسان در طول زندگی با شکست ها وپیروزی های زیادی روبرو می شود که باید تمام آن ها را در قالب تجربه به دیگران هدیه کند. 

3- با توجه به نوشته ی سمت راست ، بخش های خالی سمت چپ جدول را کامل کنید

قبلا در باری زبان فارسی می دانستم که دارای سابقه ی طولانی و پرباری در میان سایر زبان هاست . 

اکنون یاد گرفتم که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم . 

پس تلاش می کنم درباره ی زبان مادری ام مطالعات دقیق تری داشته باشم و در کاربرد صحیح واژگان کوشا باشم . 

زبان فارسی را دوست دارم چون این زبان بزرگانی دارد که باعث افتخار و سربلندی من در بین جهانیان است . 


4- ضرب المثل (( زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد )) را در یک بند توضیح دهید

بدون فکر و اندیشه سخن گفتن می تواند برای انسان مشکلاتی را به وجود بیاورد .حتی می تواند جان انسان را به خطر بیاندازد .پس بهتر است پیش از سخن گفتن فکر کنیم و هر سخنی را در هر جایی نگوییم تا خودرا از آسیب حفظ کنیم .

 


برچسب‌ها: درس سوم فارسی, داستان من و شما
[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 12:46 ] [ حسن حکاک ]

پرسش های متن درس 1 هدیه ششم
1-
نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چيست؟ 
نشانه این است که خداوند دانا و توانا مسلماً یکتا است

2-
چگونه هماهنگی کائنات در رشد یک دانه گندم تاثیر دارد ؟ 

یک دانه گندم برای رشد به غذا و آب و نور خورشید نیاز دارد و هر کدام از این ها باید به اندازه درست به دانه گندم برسد مثلا اگر فاصله ی زمين تا خورشيد خيلی زياد بود، گياهان به خاطر سرما از بين می رفتند و اگر اين فاصله خيلی کم بود، از گرمای زياد می سوختند

3-
قرآن درباره این که اگر دو يا چند خدا جهان را اداره می کرد، چه می فر ماید ؟ 

اگر در آسمان و زمين، غير از الله خدايان ديگری بود، آسمان و زمين به هم می ريخت

4-
نظم و هماهنگی ميان پديده های جهان نشان دهنده ی چیست ؟ 

نظم و هماهنگی ميان پديده های جهان نشان می دهد که فقط يک خدا جهان را اداره می کند

5-
امام علی(عليه السّلام)در باره بی شریک بودن خداوند به فرزندش امام حسن (عليه السّلام ) چه می فرمايد؟ 

پسر عزيزم! بدان که اگر پروردگار تو شريکی داشت،پيامبران او نيز نزد تو می آمدند
                                           ببین وبگو
 
با دقّت به اين تصاوير نگاه کنيد. ميان اين موجودات با محيط اطراف خود، چه هماهنگی وجود دارد؟ 

                              گفت گو کنید
به نظر شما در هر يک از موارد زير چه مشکلاتی رخ خواهد داد؟ 
-
يک مدرسه دو مدير داشته باشد
-
يک تيم ورزشی دو سرمربّی داشته باشد
-
سربازان يک لشکر دو فرمانده داشته باشند

در باره تمامی این موارد می توان گفت که اگر دو مسئول وجود داشته باشد نظم و هماهنگی ازبین خواهد رفت و هرج و مرج آشوب ایجاد خواهد شد.

 

 

[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 9:51 ] [ حسن حکاک ]

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1-در بيت زير، شاعر بر غنيمت شمردن چه چيزهايی تأکيد می کند؟ 
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع ..................... ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار 

وزش بادبهاری ------ آواز پرندگان ------ عطر گل های لاله در لاله زار 

2-بيت زير را به زبان ساده، بنويسيد. 
برگ در ختان سبز در نظر هوشیار .............................هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 

در نظر آدم هوشیار حتی برگ درختان سبزهم نشانه ای از نشانه ای قدرت پروردگار و کتابی برای شناخت خدا است

3-قافيه های شعر درس را پيدا کنيد و بنويسيد. 

مرغزار ، زار ، لا له زار ، خداوند گار ، کرد گار 

4-موصوف و صفت ها(ترکیب های وصفی ) را مشخص کنید

معرفت آفریدگار، برگ درختان ،ناله ی موزون ،بوی خوش ،باد بهاری 

ناله ی موزون، بوی خوش وباد بهاری،ترکیب وصفی یعنی موصوف وصفت هستند. 
معرفت آفریدگار و برگ درختان ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه هستند

املا 

1-جاهای خالی را با توجّه به معنای داده شده، کامل کنيد و بنويسيد. 

فاخ.......هکوکو ---------> فاخته رب.....عبهار --------> ربیع 
مو....ونهماهنگ ------>موزون مَر..... : چمن و سبزه------> مَرغ 

2-چهار کلمه از درس پيدا کنيد که يکی از شکل های (( غ )) را داشته باشد. 

غنیمت...... مرغ....... مَرغزار....... غفلت 

3-کدام يک از ابيات درس را بيش تر دوست داريد؟ آن را با خطّی خوش بنويسيد. 

این گزینه سلیقه ای می باشد. 

4-با حروف زير، چهار کلمه بنويسيد که ارزش املايی داشته باشند
ظ-ق-س-د 
ع-ه-ط-ب 


قطب - سبد - عقد - عهد - طبس 

نگارش 

1-با توجّه به نوشته ی زير، متن را تا سه سطر ادامه دهيد. 

شاخ که با میوه هاست سنگ به پا می خورد ............بیدمگر فارغ است از; ستم نابکار 

امروز; شاخه ی دیگری از درخت توت ، شکست وبر زمین افتاد .درخت توت ،آهی کشید وبه درخت بید که درآن سوی باغ کودکان کاری به کارش نداشتند خیره شد وبا خود گفت: به راستی که سرنوشت کدام یک از ما بهتر است من که میوه می دهم و مورد ستم قرار می گیرم یا درخت بید همسایه که بار و بر ( میوه ) نمی دهد ولی در طرف دیگر باغ به ظاهر آسوده اما در واقع در تنهایی خود به سر می برد. 


2- با کلمات زیر ، یک متن در چند سطر بنویسید. 

بهار ، سوسن ،نرگس ،لاله زار ،مخلوق ، بلبل ،خالق 

زمانی که فصل بهار می رسد از طبیعت انتظار سرسبزی و روییدن گل هایی چون سوسن و نرگس داریم . با حضور در لاله زار اولین تصویری که در ذهنمان تداعی می شود چهره ی نورانی شهدا ست و با شنیدن نغمه های بلبلان است که رسیدن فصل بهار را جشن میگیریم وباید همیشه بدانیم که خداوند خالق تمامی مخلوقات است. 

3-کلماتی مرتبط با کلمات زير بنويسيد. 

کردگار = خداوند = پروردگار = آفریدگار = خالق 
بهار = نسیم = شکوفه = سرسبزی = جوانه 

4-با کلمه ی زير، يک جمله ی خبری، پرسشی، عاطفی و امری بسازيد
بلبل 


جمله ی خبری : بلبل پرنده ای کوچک است. 
جمله ی پرسشی :آیا آن بلبل آواز می خواند؟ 
جمله ی عاطفی : به به آواز بلبل چه گوش نواز است! 
جمله ی امری: آن بلبل را از قفس رها کنید. 

5- با توجّه به کلمات زير، جدول را کامل کنيد. 
زمستان ، درختان ، مرغزار ، گل ها ، کبوتران ، آسمان 

مفرد : زمستان ، مرغزار ، آسمان 
جمع: درختان ، گل ها ، کبوتران 

کارگاه نویسندگی 

هنگام نوشتن باید به نکات زیر توجه داشته باشیم
1-
از کاربرد کلمه های گفتاری وشکسته خود داری کنیم
2-
از تکرار کلمه ها بپرهیزیم
3-
ساده و خوانا بنویسیم. 


1-با توجه به نکته های یاد داشت شده جمله ی ((اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق ، روشنایی افزاید اندر دل ))را به نوشته ای ساده تبدیل کنید. 

اندیشیدن در مورد پروردگار و آفریده های اومعرفت و شناخت پروردگار را در ذهن و قلب انسان افزایش می دهد. 

2-با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود رادر یک بند معرفی کنید. 

به دلیل تنوع محل زندگی دانش آموزان این فعالیت شخصی است. 

3- ضرب المثل ((شکر; نعمت ، نعمتت افزون کند )) را در یک بند توضیح دهید . 

زمانی انسان شکر گذار نعمت های خداوند باشد و از نعمت های خداوند به درستی استفاده کند خداوند از این رفتار انسان راضی خواهد بود و بنابر این نعمت خودرا براین گونه بندگان افزایش می دهد.

 

[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 9:43 ] [ حسن حکاک ]

ستایش 

معنی درس به نام خداوند جان و خرد 

ای یاد تو بر دل وزبان ها ...........................افتاده چو روح بر روان ها 

ای کسی که یاد تو چون روح که از جسم جدا نیست، همواره بر دل و زبان ها افتاده است. 
بی یاد تو نیست هیچ مرغی ........................ در سبزه و باغ و بستان ها 

هیچ پرنده ای نسیت که در سبزه زار ، باغ ها و بستان ها و گلزارها با آوازش تورا یاد نکند . 

سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ..................... ذکر تو کند در آشیان ها 

سیمرغ و عقاب و باز وشاهین(منظور همه ی پرندگان) ، در لانه و آشیانه خود از تو یاد می کنند. 

هر گز نرسد به منزل عشق ..................... بی بدرقه تو کاروان ها 

کاروان ها بودن حمایت تو هیچ کدام به مقصد نمی رسند . 

جبریل و ملائک مقرّب .......................... ذکر تو کند در آسمان ها 

جبرئیل(فرشته ی خدا)و سایر فرشتگان نزدیک به تو هم در آسمان ها به یادت هستند. 


معنی واژه ها 

مرغ = در اینجا هر نوع پرنده ای / بوستان = باغ ، فضای سبز سیمرغ = پرنده ای افسانه ای / 
ذکر = یاد کردن / بدرقه = مشایعت - همراهی مسافر یا میهمان هنگامی خداحافظی / منزل عشق = مقصود - هدف / جبریل = جبرئیل - نام یکی از فرشتگان خدا / ملائک= فرشتگان - جمع ملک / مقرب= نزدیک - دارای قرب و منزلت

[ جمعه چهارم مهر 1393 ] [ 13:11 ] [ حسن حکاک ]

lمعرفي وبلاگ هاي مفيد همكاران و ديگر وبلاگ هاي مفيد و اموزشي

كليك كنيد

لطفا اين وبلاگ را لينك كنيد تا شماهم در اين وبلاگ معرفي شويد بعد از لينك در قسمت نظرات اعلام نماييد


برچسب‌ها: معرفي وبلاگ هاي مفيد
[ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ] [ 4:48 ] [ حسن حکاک ]

مطالعات اجتماعي ششم

براي ورود به درس مطالعات روي شكل كليك نماييدبرچسب‌ها: مطالعات اجتماعي ششم
[ پنجشنبه چهارم مهر 1392 ] [ 4:47 ] [ حسن حکاک ]
همه چيز درباره مطالب علوم ششم


لطفا كليك كنيد


برچسب‌ها: همه چيز درباره مطالب علوم ششم
[ شنبه نهم شهریور 1392 ] [ 8:46 ] [ حسن حکاک ]

همه چيز از رياضي ششم ابتدايي

لطفا كليك كنيد

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 17:12 ] [ حسن حکاک ]
به سیستم کارنامه آنلاین دانش آموزان کلاس پنجم ا دبستان شاهد شهید فهمیده خوش آمدید


دانش آموزان عزيز از طريق اين سامانه مي توانيد با وارد كردن رمز داده شده  از نمرات امتحانات خود با خبر شويد اوليا گرامي نيز مي توانند نظرات خود را از طريق ارسال نظر  وبلاگ وارد نمايند.

برچسب‌ها: سیستم کارنامه آنلاین
[ سه شنبه هفتم آذر 1391 ] [ 13:5 ] [ حسن حکاک ]
[ چهارشنبه دوم مهر 1393 ] [ 14:2 ] [ حسن حکاک ]
[ سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 ] [ 10:0 ] [ حسن حکاک ]
 سوالات ریاضی ششم نوبت دوم خردادماه 1393
 
   سوالات ریاضی ششم نوبت دوم خردادماه 1393  

 

 ردیف نمونه آزمون های پایانی سال - سری1 طراح سوال  ردیف  نمونه آزمون های پایانی سال - سری2 -جدید طراح سوال
1   آزمون شماره 1 جعفر اسدی گرمارودی 9
آزمون شماره 9  جعفر اسدی گرمارودی
2  آزمون شماره 2 " 10
 آزمون شماره 10 "
3  آزمون شماره 3 " 11  آزمون شماره 11 "
4  آزمون شماره 4 " 12
 آزمون شماره 12 هوشنگ میرزاوند بروجنی
5  آزمون شماره 5 هوشنگ میرزاوند بروجنی 13  آزمون شماره 13 "
6  آزمون شماره 6 " 14
 آزمون شماره 14 "
7  آزمون شماره 7 یاسره قاسمی 15
 آزمون شماره 15  یاسره قاسمی
8  آزمون شماره 8 " 16
 آزمون شماره 16 "
      17  آزمون شماره 17  "
           

منبع:پویامجد


برچسب‌ها: سوالات ریاضی ششم نوبت دوم خردادماه 1393
[ شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 7:43 ] [ حسن حکاک ]
 

دانلود سوالات تيزهوشان ششم سال 93-94

دانلود كنيد

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 16:3 ] [ حسن حکاک ]

پاسخنامه آزمون تيزهوشان سال 93-
دانلود كنيد

 

[ یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 15:11 ] [ حسن حکاک ]
 

 

آزمون تيزهوشان ششم ابتدایی  آزمون تيزهوشان سوم راهنمایی
سوال پاسخ سوال پاسخ
[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 14:29 ] [ حسن حکاک ]
 

 

پیشرفت ابتدایی (1392)
مرحله / پايه سوم چهارم پنجم ششم

اول

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

دوم

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

سوم

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

چهارم

سوال جواب سوال جواب سوال جواب سوال جواب

پنجم

    سوال جواب سوال جواب سوال جواب

برچسب‌ها: نمونه سوالات موسسه آموزشي رزمندگان اسلام تيزهوشان
[ سه شنبه شانزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 14:27 ] [ حسن حکاک ]
پاسخنامه سوالات رزمندگان اسلام

 

دانلود كنيد

[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:53 ] [ حسن حکاک ]

برای دریافت سوال و پاسخنامه های آزمون های جهاد علمی به جدول زیر مراجعه کنید.

 

مرحله / پایه مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم
ششم
 
92/9/18 92/10/16 92/12/5 93/2/8
سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال سوال

برچسب‌ها: برای دریافت سوال و پاسخنامه های آزمون های جهاد علم
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 15:50 ] [ حسن حکاک ]

 

 تاریخ بروز رسانی : 1393/2/4 

دانلود سوالات آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان 
و نمونه دولتی همه استان ها
دانلود پاسخنامه آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان 
و نمونه دولتی همه استان ها   http://sore.blogsky.com
آزمون ورودی از ششم به هفتم
ردیف دانلود سوالات  دانلود پاسخنامه دانلود  پاسخنامه تشریحی توضیحات
1 سوالات آزمون استان تهران پاسخنامه  پاسخنامه تشریحی  
2 سوالات آزمون استان البرز و قزوین پاسخنامه پاسخنامه تشریحی مشترک
3 سوالات آزمون استان مرکزی پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
4 سوالات آزمون استان گیلان  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
5 سوالات آزمون استان ایلام  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
6 سوالات آزمون استان کرمانشاه پاسخنامه  پاسخنامه تشریحی  
7 سوالات آزمون استان قم  پاسخنامه  پاسخنامه تشریحی  
8 سوالات آزمون استان کرمان  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
9 سوالات آزمون استان هرمزگان پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
10 سوالات آزمون استان بوشهر پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
11 سوالات آزمون استان اصفهان پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
12 سوالات آزمون استان زنجان  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی *
13 سوالات آزمون استان اردبیل  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی *
 14 سوالات آزمون استان آذربایجان شرقی پاسخنامه پاسخنامه تشریحی *
 15 سوالات آزمون استان آذربایجان غربی  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی *
 16 سوالات آزمون استان چهارمحال و بختیاری    پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
17 سوالات آزمون استان سیستان و بلوچستان پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
18 سوالات آزمون استان های خراسان جنوبی و شمالی پاسخنامه پاسخنامه تشریحی مشترک
19 سوالات آزمون استان فارس پاسخنامه پاسخنامه تشریحی   
 20 سوالات آزمون استان کهکیلویه و بویر احمد  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی   
21 سوالات آزمون استان گلستان   پاسخنامه پاسخنامه تشریحی   
 22 سوالات آزمون استان خراسان رضوی  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی **
23 سوالات آزمون استان یزد پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  
 24 سوالات آزمون استان سمنان و مازندران و شهرستان های استان تهران  پاسخنامه پاسخنامه تشریحی  مشترک
 25        
26        
 27        
 ** قطعی نیست.شاید خراسان جنوبی یا شمالی باشد.      
* سوالات این چهار استان مشترک هستند      

برچسب‌ها: سوالات آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:49 ] [ حسن حکاک ]

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس اول علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(زنگ علوم)

 فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

 


برچسب‌ها: زنگ علوم
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:48 ] [ حسن حکاک ]

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس دوم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(سرگذشت دفتر من)

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

 


برچسب‌ها: سرگذشت دفتر من
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:47 ] [ حسن حکاک ]
 

 

 

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس سوم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(کارخانه ی کاغذسازی)

 

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

 

 


برچسب‌ها: کارخانه ی کاغذسازی
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:46 ] [ حسن حکاک ]

 

 

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس چهارم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(سفر به اعماق زمین)

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

  


برچسب‌ها: سفر به اعماق زمین
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:45 ] [ حسن حکاک ]

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس پنجم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(زمین پویا)

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

  


برچسب‌ها: زمین پویا
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:43 ] [ حسن حکاک ]
 

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس ششم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(ورزش و نیروی 1)

 

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

 


برچسب‌ها: ورزش و نیروی 1
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:42 ] [ حسن حکاک ]

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس هفتم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(ورزش و نیروی 2)

 

فایل PDF سـؤالات  

 

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: ورزش و نیروی 2
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 5:40 ] [ حسن حکاک ]
 

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس نهم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(سفر انرژی)

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس نهم علوم تجربی ششم ا
[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ] [ 13:42 ] [ حسن حکاک ]
نرم افزارهای کاربردی
برترین های هفته
مرورگر پیشنهادینرم افزارهای کاربردی

برچسب‌ها: نرم افزارهای کاربردی
[ دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 ] [ 12:34 ] [ حسن حکاک ]

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس دهم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(خیلی کوچک،خیلی بزرگ)

 

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس دهم علوم تجربی ششم ا
[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ] [ 6:4 ] [ حسن حکاک ]

نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس چهاردهم علوم تجربی ششم ابتدایی

 

(از گذشته تا آینده)

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: نمونه سؤالات چهارگزینه ای درس چهاردهم علوم تجربی ش
[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ] [ 6:0 ] [ حسن حکاک ]
نمونه سوالات درس شگفتي هاي برگ

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: نمونه سوالات درس شگفتي هاي برگ
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 8:20 ] [ حسن حکاک ]
نمونه سوالات درس سالم بمانيم به همراه پاسخنامه

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: نمونه سوالات درس سالم بمانيم به همراه پاسخنامه
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 8:18 ] [ حسن حکاک ]
نمونه سوالات درس از گذشته تا آينده به همراه پاسخنامه

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 

برچسب‌ها: نمونه سوالات درس از گذشته تا آينده به همراه پاسخنا
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 8:16 ] [ حسن حکاک ]
نمونه سوالات جنگل براي كيست با پاسخنامه

 

فایل PDF سـؤالات  

فایلPDF پاسخنامه 
[ چهارشنبه بیستم فروردین 1393 ] [ 8:9 ] [ حسن حکاک ]

 روز ششم عيد از سوال 75 تا 90

75ـ با از بین رفتن کدام گروه از موجودات ، کم ترین اختلال در محیط زندگی ایجاد می شود؟

1) گیاهان سبز                                       2) تجزیه کنندگان

3) گوشت خواران                                   4) نقش هر سه گروه از موجودات زنده به یک اندازه است

76ـ در شبکه ی غذایی روبه رو ، طولانی ترین زنجیره ی غذایی از چند حلقه تشکیل شده است؟

1) 3             2) 4             3) 5                       4) 6

77ـ در زنجیره ی غذایی کدام یک از جانداران زیر می تواند اولین مصرف کننده باشد؟

1) باکتری                         2) گیاه سبز             3) خرگوش              4) عقاب

78ـ اگر هر موجود زنده فقط از یک موجود زنده ی دیگر تغذیه کند ، کدام یک از اصطلاحات زیر در این مورد نادرست است؟

1) زنجیره ی غذایی             2) شبکه ی غذایی               3) رابطه ی غذایی      4) تامین ماده

79ـ فکر کنید در حال خوردن کباب گوشت گوسفند هستید ، شما در کجای زنجیره ی غذایی قرار دارید؟

1) مصرف کننده ی اولیه                                    2) مصرف کننده دوم

3) تولیدکننده                                                 4) تجزیه کننده

80ـ علت اصلی رابطه ی بین موجودات زنده چیست ؟

1) به دست آوردن آب                             2) به دست آوردن مواد آلی وانرژی

3) به دست آوردن مواد معدنی                   4) به دست آوردن اکسیژن و غذا

81ـ در زنجیره ی غذایی زیر کدام موجود به غذای بیشتری نیاز دارد؟

1) جلبک                 2) نوزاد قورباغه                   3) ماهی کوچک                  4) کوسه

82ـ در یک زنجیره غذایی ، حذف کدام حلقه آسیب بیش تری به محیط وارد می کند؟

1) جلبک ها             2) ماهی ها                        3) انسان ها                        4) سرخس ها

83ـ کدام یک از عبارات زیر نادرست است ؟

1) از آن جا که گیاهان انرژی لازم برای غذاسازی را از خورشید می گیرند ، بنابراین خورشید اولین حلقه ی زنجیره ی غذا ، است .

2) ممکن است هنگامی که دو موجود کنار هم زندگی کنند ، یکی سود ببرد و دیگری نه سود کند و نه زیان

3) موجودات بومی هر منطقه بیش ترین سازگاری را با اکوسیستم آن ناحیه داشته اند.

4) موجودات تجزیه کننده سبب بهبود تقویت خاک در اکوسیستم می شوند.

84ـ کدام عبارت در مورد شبکه ی غذایی روبه رو نادرست است ؟

1) در این شبکه 4 زنجیره ی غذایی وجود دارد.

2) با کاهش جمعیت حشرات ، جمعیت روباه هم کم می شود.

3) با افزایش جمعیت عقاب ، جمعیت ملخ ها کم شده و جمعیت گنجشک ها زیاد می شود.

4) در این شبکه ی غذایی هیچ موجودی از سه نوع غذا تغذیه نمی کند.

85ـ در گذشته خوانده اید که به مجموع موجودات زنده و محیط غیرزنده ای که در آن زندگی می کنند ، اکوسیست می گویند . در یک اکوسیستم ؛

1) هرقدر گوناگونی جانداران بیش تر باشد ، اجتماع ناپایدارتر است.

2) هرگاه تعدادی از روابط غذایی از بین برود ، شبکه ی غذایی هم از بین می رود.

3) فعالیت های انسانی ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر روی محیط بگذارند.

4) اثر تمام موجودات بر روی طبیعت ، به یک اندازه است.

86ـ انسان برای رشد گیاهان مورد نظر خود به کشاورزی روی آورده است . وقتی انسان کشاورزی می کند ؛

1) بعضی از حلقه های زنجیره ی غذایی را از بین برده و بعضی را تکثیر می کند.

2) موجوداتی را که از نظر غذایی رقیب او هستند ، از بین می رود.

3) سمومی که برای از بین بردن آنان استفاده می کند ، د ر نهایت وارد زنجیره های غذایی می شوند .

4) تمام موارد بالا صحیح هستند.

87ـ چرا برخی گونه های جانداران پایداری بیش تری دارند و نسل آن ها هنوز از بین نرفته است؟

1) بدن مقاوم تری دارند.                           2) زیستگاه آن ها زیاد تغییر کرده است.

3) توسط موجودات صیاد شکل نشده اند.      4) تعداد این موجودات در اکوسیستم بیش تر بوده است

88ـ یک زنجیره ی غذایی در نهایت به چه گروهی از موجودات ختم می شود؟

1) همه چیزخواران         2) گوشت خواران            3) تجزیه کنندگان               4) مشخص نیست

89ـ با از بین رفتن کدام گروه از موجودات ، طبیعت انباشته از مواد مختلف می شود؟

1) جانوران                        2) گیاهان                3) تجزیه کنندگان

4) از بین رفتن هر دسته از موجودات بالا سبب انباشتگی مواد در طبیعت می شود.

90ـ یک شبکه ی غذایی چگونه به وجود می آید ؟

1) با ارتباط بین موجودات تولید کننده و مصرف کننده       

2) ارتباط موجودات تولید کننده و تجزیه کننده

3) ارتباط موجودات مصرف کننده و تجزیه کننده

4) ارتباط نجیره های غذایی با هم 

[ پنجشنبه هفتم فروردین 1393 ] [ 6:6 ] [ حسن حکاک ]

روز پنجم عيد از سوال 60 تا 75

60ـ آیا ایجاد مزارع و باغ های بزرگ (مثلاً مزارع وسیع گندم و پنبه) در محلی که قبلاً جنگل بوده است از نظر زیست محیطی نامناسب است ؟

1) خیر ، چون به جای درختان و گیاهان جنگلی ، درخت و گیاهان دیگری کشت شده است.

2)  خیر ، چون به این طریق علاوه بر کاشت گیاهان جایگزین ، مواد غذایی مورد نیاز انسان نیز تولید می شود.

3) بله ، چون با حذ ف گیاهان متنوع جنگل و حذف یک حلقه ی زنجیره ی غذایی ، پرندگان ، حیوانات و خود محیط زیست آن ها نیز نابود می شود.

4) خیر ، چون خاک جنگل بسیار حاصل خیز است و امکان ایجاد مزارع بزرگ در آن وجود دارد.

61ـ کدام سلول زیر بزرگ تر از بقیه است ؟

1) سلول دفاع کننده                                         2) سلول سازنده ی مواد

3) سلول برقرای تصویر                                      4) سلول ذخیره کننده

62ـ دیشب چند مهمان به خانه ی فریبا آمدند . آن ها یک دسته گل قشنگ برای مادر فریبا هدیه آوردند . امروز فریبا این دسته گل را روی صندلی اتاق ، جلوی پنجره دید که پژمرده شده بودند . به نظر شما دلیل پژمردگی این گل ها چه بوده است ؟

1) جدا شدن از محیط داغ                                  2) ندیدن نور آفتاب

3) نرسیدن هوا به گل ها                                    4) نرسیدن آب به گل ها

63ـ حرارت باعث از بین رفتن همه ی موارد زیر در خاک می شود ، به جز . . . . . . .

1) باکتری ها ودیگر جانداران میکروسکوپی خاک

2) مواد معدنی محلول در آب

3) مواد حاصل از تجزیه ی گیاخاک و برگ های پوسیده

4) هاگ قارچ های تجزیه کننده ی موجود در خاک

64ـ به نظر شما ، چرا در خاک حرارت دیده ، گیاهان به خوبی رشد نکرده اند؟ زیرا..........

1) گیاه از میکروسکوپ های بیماری زای موجود در خاک برای غذاسازی استفاده می کند.

2) حرارت باعث از بین رفتن مواد معدنی محلول در آب می شود.

3) خاک حرارت دیده ، توانایی نگهداری آب را از دست می دهد.

4) گیاخاک و مواد پوسیده ی درون خاک ، با حرارت از بین می روند.

65ـ کدام یک از موارد زیر را برای کمک به رشد گیاهان انتخاب می کنید؟

1) استفاده از برگ های پوسیده و پژمرده ی سایر گیاهان

2) آبیاری سبزیجات با فاضلاب انسانی

3) استفاده از آب مقطر تصفیه شده برای آبیاری

4) استفاده از باکتری کش مناسب برای از بین بردن باکتری های خاک

درس دوازدهم

66ـ کدام زنجیره ی غذایی زیر درست است ؟

1) خرگوش        گیاه سبز        روباه                   2) گیاه سبز      روباه           خرگوش

3) گیاه سبز         خرگوش        روباه                   4) روباه           خرگوش       گیاه سبز

67 ـ کدام موجود زیر می تواند حلقه ی دوم یک زنجیره ی غذایی باشد؟

1) گیاه خوار             2) همه چیزخوار           3 ) گوشت خوار       4) موارد «1» و «2» صحیح هستند

68ـ اولین مصرف کننده ی یک زنجیره ی غذایی کدام ویژگی را دارد؟

1) یک موجود گیاه خوار است                             2) ممکن است از گوشت هم تغذیه کند

3) همان حلقه ی دوم زنجیره غذایی است     4) دندان های نیش بسیار بلند و تیزی دارد.

69ـ می دانیم نوعی باکتری ویتامین ساز در روده ی بزرگ انسان زندگی می کند ، در این زندگی........

1) هر دو موجود سود می کنند                                      2) یکی سود و دیگری ضرر می کند.

3) یکی سود کرده و دیگری نه سود و نه ضرر می کند         4) هر دو ضرر می کنند

70ـ در این زندگی یک موجود سود کرده و دیگری ضرر می کند . کدام دو مورد زیر زندگی انگلی دارند؟

1) زنبور عسل و گل             2) پشه و انسان         3) گربه و موش                   4) مورچه و شته

71ـ دلیل اصلی پیدایش شبکه ی غذایی چیست ؟

1) ارتباط غذایی زنجیره ها                                 2) ارتباط عوامل جاندار و بی جان

3) وجود تولیدکنندگان در اولین حلقه زنجیره          4) تشابه تغذیه ی موجودات

72ـ کدام موجود زیر مهم ترین نقش را در برگرداندن مواد اولیه به اکوسیستم برعهده دارد؟

1) گیاهان سبز                   2) باکتری ها و قارچ ها                   3) جلبک ها             4) جانوران

73ـ عوامل اصلی رقابت بین موجودات زنده کدامند؟

1) مکان ، نور ، دما              2) غذا ، نور ، آب        3) غذا ، مکان ، جفت           4) نور ، دما ، آب

74ـ در یک زنجیره ی غذایی از تولیدکنندگان به سوی آخرین مصرف کننده ، جثه ، تعداد و میزان انرژی تلف شده به ترتیب چه تغییری می کند؟

1) افزایش ـ کاهش ـ افزایش                               2) افزایش ـ کاهش ـ کاهش

3) کاهش ـ افزایش ـ کاهش                               4) کاهش ـ افزایش ـ افزایش 

[ پنجشنبه هفتم فروردین 1393 ] [ 6:4 ] [ حسن حکاک ]

روز چهارم از سوال 45 تا 60

46ـ با توجه به آن چه در مورد برگ خوانده اید ، کدام عبارت زیر درست است ؟

1) پهنک برگ ها در مناطق خشک سطح کم تری دارد و گاهی پوشیده از کرک است.

2)                یک برگ مرکب است.

3) تمام مراحل فتوسنتز احتیاج به نور خورشید دارد.

4) محصول اولیه ی فتوسنتز به نوع گیاه بستگی دارد.

47ـ جو اولیه ی زمین فاقد اکسیژن بود . پیدایش اکسیژن در جو هم زمان با پیدایش کدام عمل حیاتی بود؟

1) تنفس                                    2) فتوسنتز

3) تجزیه                                    4) رشد و نمو

48ـ با تجه به آن چه خوانده اید ، کدام جمله درست است؟

1) همه ی موجودات به گیاهان وابسته اند.

2) منشأ انرژی موجودات زنده ، انرژی خورشید است .

3) گاز نیتروژن از روزنه های موجود در برگ وارد گیاه نمی شود ، زیرا در عمل فتوسنتز مصرف نمی شود.

4) فقط موارد «1» و «2» صحیح هستند.

49ـ در آزمایش مقابل چه اتفاقی می افتد؟

1) میزان اکسیژن موجود در ظرف پس از مدتی زیاد می شود ، چون گیاهان با عمل فتوسنتز اکسیژن تولید می کنند.

2) میزان کربن دی اکسید موجود در ظرف پس از مدتی زیاد می شود ، چون حشره با تنفس کربن دی اکسید تولید می کند.

3) هر دو موجود به حیات خود ادامه می دهند.

4) گیاه پژمرده می شود ، چون تنفس سوسک باعث تولید کربن در اکسید می شود.

50ـ در آزمایش محلول ید و برگ کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

1) حرارت دادن برگ ها با الکل به علت آن است که غشاء سلول برگ پاره شده و سبزینه ها از برگ خارج شوند.

2) محلول ید شناساگر وجود نشاسته است و در حضور نشاسته به رنگ آبی در می آید.

3) نشاسته ی موجود در برگ در محلول الکل حل شده و از برگ خارج می شود.

4) یکی از علت های استفاده از برگ در این آزمایش وجود نشاسته ی زیاد است که محل اصلی غذاسازی گیاه می باشد .

51ـ فرآیند فتوسنتز در کدام گزینه صحیح نشان داده شده است .؟

1) کربن دی اکسید + قند                         اکسیژن + آب

2) آب + قند                       کربن دی اکسید + اکسیژن

3) اکسیژن + آب                 کربن دی اکسید + آب

4) اکسیژن + قند                 کربن دی اکسید + آب

52ـ گیاهان برای گرفتن مواد مورد نیازشان از طریق خاک ، توسط تارهای کشنده به چه چیزی احتیاج دارند؟

1) آب                     2) کربن دی اکسید              3) سبزینه                4) اکسیژن

53ـ کدام یک از موجودات زیر ، توان غذاسازی ندارند؟

1) قارچ های خوراکی           2) جلبک ها             3) کاکتوس              4) چمن

54ـ تعداد روزنه های هوایی ، در کدام یک از گیاهان زیر کم تر است ؟

1) گیاهان بیابانی مانند کاکتور                             2) گیاهان انگلی مانند پیچک

3) گیاهان بر برگ های سوزنی مانند کاج و سرو      

4) گیاهان بوته ای با برگ های پهن ، مانند بوته ی خیار

55ـ مواد غذایی ذخیره شده ، در کدام گیاه زیر با بقیه متفاوت است ؟

1) گردو                                      2) زیتون

3) آفتاب گردان                            4) گندم

56 ـ کدام نوع از برگ ها ، عمل غذاسازی را بیش تر و بهتر انجام می دهند؟

1) برگ های کوچکتر و سبز تیره                          2) برگ های بزرگ تر و سبز تیره

3) برگ های بزرگ تر و سبز کم رنگ          4) برگ های کوچکتر و سبز کم رنگ

57ـ کدام یک از موجودات زیر توانایی عمل غذاسازی را ندارند؟

1) گیاه سیب زمینی                                2) اسفنج

3) جلبک قرمز                                       4) کاکتوس

58ـ کدام یک از از عوامل زیر بین کاج و گربه مشترک نیستند؟

1) غذاسازی                                          2) داشتن سلول

3) تولید مثل                                         4) رشد

59ـ غذا در گیاهان هویج ، کلم و سیب زمینی در کجا اندوخته می شود؟

1) برگ ، ریشه ، ساقه                              2) برگ ، ساقه ، ریشه

3) ریشه ، برگ ، ساقه                              4) ریشه ، ساقه ، برگ

60ـ آیا ایجاد مزارع و باغ های بزرگ (مثلاً مزارع وسیع گندم و پنبه) در محلی که قبلاً جنگل بوده است از نظر زیست محیطی نامناسب است ؟

1) خیر ، چون به جای درختان و گیاهان جنگلی ، درخت و گیاهان دیگری کشت شده است.

2)  خیر ، چون به این طریق علاوه بر کاشت گیاهان جایگزین ، مواد غذایی مورد نیاز انسان نیز تولید می شود.

[ پنجشنبه هفتم فروردین 1393 ] [ 6:2 ] [ حسن حکاک ]

روز سوم از سوال 30 تا 45

31ـ به لایه ی شفافی که سطح رویی و زیرین برگ را می پوشاند بشره می گویند . تفاوت عمده ی بشر بالایی و پایینی برگ در چیست ؟

1) تعداد روزنه           2) کرک                  3) داشتن کلروفیل               4) شکل سلول ها

32ـ برگ به جهت ساختاری که دارد اندام مناسبی برای عمل فتوسنتز در گیاه است . مهم ترین ویژگی سلول برگ ، که آن را اندامی مناسب برای فتوسنتز کرده است . کدام است ؟

 1) داشتن دیواره ی اسکلتی                     2) داشتن کیسه ای بزرگ به نام واکونل در سلول

3) داشتن اندامکی حاوی کلروفیل               4) تمام موارد بالا برگ را برای غذاسازی مناسب کرده است

33ـ کدام یک از گیاهان زیر به ترتیب دارای دانه ی نشاسته دار و میوه ی نشاسته دار می باشند؟

1) گندم ـ موز                                       2) تخمه ی آفتابگردان ـ نارگیل

3) برنج ـ سیب زمینی                              4) سویا ـ سیب

34ـ چرا معمولاً اولین بخش گیاه که پس از جدا کردن آن از باغچه پژمره می شود برگ آن است ؟

1) داشتن سبزینه                                   2) داشتن روزنه

3) داشتن رگبرگ                                   4) قرار گرفتن بیش تر در معرض نور

35ـ کدام ویژگی مربوط به برگ گیاهی است که در منطقه ای خشک و آفتابی می روید؟

1) داشتن برگ های سوزنی                       2)  داشتن برگ هایی پهن

3) داشتن برگ های گوشتی                      4) داشتن برگ هایی دراز و نازک

36ـ با توجه به سئوال قبل ، گیاهان مناطق خشک و آفتابی چه ویژگی دیگری نیز می توانند داشته باشد؟

1) کرک فراوان                                      2) برگ های سبز کم رنگ

3) برگ هایی خار مانند                            4) همه ی موارد فوق می تواند ویژگی این برگ باشد.

37ـ کدام ویژگی زیر نمی تواند نشان دهد که برگ ها کارخانه ی غذاسازی در گیاهان هستند؟

1) برگ بسیاری از گیاهان قسمت خوراکی آن هاست.

2) درختان معمولاً ادر فصول بهار و تابستان که سبز هستند میوه می دهند.

3) نحوه ی قرار گرفتن برگ ها روی گیاه

4) شکل ظاهری برگ ها

38ـ شکل زیر ، فرآیندهای شیمیایی درون یک گیاه سبز را نشان می دهد . این گیاه در چه شرایطی قرار دارد؟

1) تاریکی                                   2) نور زیاد

3) هوای ابری                               4) نور ضعیف

39ـ پدیده ی فتوسنتز باعث ثابت نگه داشتن کدام یک از مواد موجود در اتمسفر زمین می شود؟

1) نیتروژن                        2) اکسیژن

3) کربن دی اکسید              4) موارد «2» و «3» صحیح هستند.

40ـ منشأ اصلی کربن موجود در بدن شما کدام است ؟

1) کربن دی اکسید هوا                            2) کربن هوا

3) کربن خاک                                       4) کربن موجود در خوراکی ها

41ـ شکل زیر واکنش های شیمیایی را در داخل یک سلول گیاهی نشان می دهد ، این گیاه در چه شرایطی قرار داشته است؟

1) تاریکی                                             2) هوای ابری

3)  نور ضعیف                                        4) نور زیاد

42ـ با عمل فتوسنتز انرژی نورانی در چه مولکولی ذخیره می شود؟

1) کلروفیل                        2) کربن دی اکسید              3) آب                     4 ) مواد قندی

43ـ کدام دو عمل عکس یکدیگرند؟

1) تنفس و فتوسنتز                                 2) ترکیب و تجزیه              

3) تغذیه و دفع                                      4) هر سه مورد صحیح است            

44ـ اولین محصول عمل فتوسنتز در گیاهان کدام است ؟

1) مواد قندی                                        2) مواد پروتئینی

3) مواد چربی                                        4) بسته یه نیاز گیاه هر ماده ای می تواند باشد

45ـ کدام یک سبب افزایش چشمگیر کربن دی اکسید موجود د رهوا نمی شود؟

1) از بین بردن جنگل ها                          2)  سوزاندن سوخت های فسیلی

3) استفاده ی بیش تر از کاغذ                    4) افزایش تعداد جانوران 

[ پنجشنبه هفتم فروردین 1393 ] [ 5:57 ] [ حسن حکاک ]

روز دوم از سوال 14 تا 30

14ـ اگر در آب یک برکه در زیر میکروسکوپ یک تک سلولی سبز رنگ مشاهده شود ، احتمالاً......

1 ) مخمر است                                      2) جلبک رشته ای است

3) جلبک تک سلولی است                        4) هر سه گزینه می تواند صحیح باشد

15ـ حدود 800 سال پیش برای دیدن اجسام ریز از چه وسیله ای استفاده می کردند؟

1) میکروسکوپ ابتدایی                            2) تلسکوپ

3) ذره بین                                            4) دوربین

16ـ اولین بار سلول توسط چه کسی مشاهده شد؟

1) فلمینگ                                            2) هوک

3) دالتون                                             4) دمو کریت

17ـ تصویری که از بخش شفاف تره مشاهده کردید ، به کدام گزینه شباهت بیش تری دارد؟

1) تعداد روزنه ها در بخش بالایی بیش تر از بخش زیرین بود.

2) سلول های این بخش فاقد سبزینه بودند و کاملاً شفاف به نظر می رسیدند.

3) سلول های روزنه که بین سلول های این بخش ها قرار داشت دو سلول لوبیایی شکل کاملاً شفاف بودند.

4) سلول های این بخش به صورت گرد و بی شکل هستند که بین آنها سلول های روزنه سبز رنگ قرار گرفته است .

18ـ برای مشاهده ی تمام قسمت های نمونه در زیر میکروسکوپ از کدام مورد زیر استفاده می شود؟

1) پیچ تنظیم کننده اسلاید                       2) پیچ تنظیم تند و کند

3) صفحه ی چرخان                               4) پیچ نگهدارنده

19 ـ کدام مورد زیر را نمی توانیم با میکروسکوپ مشاهده کنیم؟

1) مولکول آب                                       2) تک سلولی کوچک

3) باکتری مولد حصبه                             4) قارچ مولد کچلی

20ـ نوع عدسی استفاده شده در عدسی چشمی و شیئی میکروسکوپ و چشم انسان به ترتیب کدام گزینه می باشد؟

1) محدب ـ مقعر ـ محدب                        2) محدب ـ محدب ـ محدب

3) محدب ـ محدب ـ مقعر                        4) مقعر ـ محدب ـ محدب

درس یازدهم

21ـ کدام یک از مواد زیر در عمل فتوسنتز توسط گیاه جذب نمی شود؟

1) کربن دی اکسید              2) آب                     3) مواد معدنی                    4) نشاسته

22ـ کدام یک از مواد زیر حلال نشاسته است؟

1) الکل                                                2) محلول ید

3) آب                                                  4) هیچ کدام از مواد بالا حلال نشاسته نیست.

23ـ با برخی از گیاهان گوشت خوار در کتاب آشنا شده اید . این گیاهان حشرات را جذب کرده و به دام می اندازند و از مواد موجود در بدن آن ها استفاده می کنند . زیرا . . .  .

1) رشد این گیاهان در مقابل مقدار غذایی که می سازند بسیار زیاد است  . از این رو نیاز خود را با گوشت حشرات تأمین می کنند.

2) این موجودات گیاهی واقعی نیستند و نمی توانند غذاسازی کنند و از بدن موجوداتی مانند حشرات تغذیه می کنند.

3) این گیاهان از حشرات ، پروتئین مورد نیاز خود را تأمین می کنند و گرنه خود قادر به غذاسازی هستند.

4) از آن جا که این موجودات از حشرات تغذیه می کنند ، بنابراین نمی توان آن ها را در گروه گیاهان قرار داد.

 

24ـ بهترین روش برای افزایش محصولات گلخانه ای ، افزایش کدام یک از موارد زیر است؟

1) آب و مواد معدنی             2) اکسیژن و شدت نور         3) دما و آب فراوان     4) دما و گازکربنیک

25ـ با توجه به سئوال قبلی ، افزایش کدام ماده ی زیر تأثیری در افزایش محصولات ندارد؟

1) گرما                                                2) نور و لامپ

3) کربن دی اکسید                                 4) اکسیژن

26ـ با عمل فتوسنتز انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود . این وظیفه بر عهده ی کدام مولکول زیر است ؟

1) نشاسته               2) کلروفیل              3) کربن دی اکسید              4) آب

27 ـ هرگاه سطح برگی را به کمک مواد چرب بپوشانیم ، بعد از مدتی خواهیم دید که برگ ها زرد می شوند:

1) چربی ماده ای مضر برای گیاه است و سلول های برگ از بین می برد.

2) اگر تنها سطح رویی برگ را به وسیله ی چربی بپوشانیم ، برگ زرد نمی شود.

3) چربی مانع از ورود کربن دی اکسید به گیاه می شود

4) موارد «2» و «3» صحیح هستند.

28ـ اکسیژنی که در فرآیند فتوسنتز توسط گیاه دفع می شود ، از تجزیه ی چه ماده ای حاصل شده است ؟

1) آب                     2 ) کربن دی اکسید             3) مواد معدنی          4) کلروفیل

29ـ کدام یک از ویژگی های مربوط به برگ گیاهان مناطق سردسیر است؟

1) پهن و وسیع                                      2) باریک و بلند و تیغ مانند   

3) پهنک کوچک و خار مانند                     4) سوزنی شکل

30ـ عمل فتوسنتز در چه هنگامی انجام می گیرد و کدام گاز در این عمل مصرف می شود؟

1) در تاریکی و اکسیژن                            2) در روشنایی و کربن دی اکسید

3) در روشنایی و اکسیژن                         4) در تاریکی و کربن دی اکسید

[ پنجشنبه هفتم فروردین 1393 ] [ 5:54 ] [ حسن حکاک ]

روز اول از سوال 1 تا 13

1ـ کدام یک از عبارات زیر نادرست است ؟

1) بدن پرسلولی ها بین 50 تا 75 میلیون میلیون سلول دارند.

2) بیش تر موجودات فقط یک سلول دارند.

3) هنگام مشاهده ی قطره ب آب یک برکه زیر میکروسکوپ جلبک ها هم دیده می شوند.

4) مخمرها به روش جوانه زدن تولیدمثل می کنند.

2ـ با توجه به آن چه در مورد ساختمان میکروسکوپ خوانده اید ، کدام عبارت نادرست است؟

1) وظیفه ی کندانسور متمرکز کردن نور بر روی نمونه است .

2) نور پس از عبور از نمونه به وسیله ی دو عدسی خم می شود.

3) در بالای نمونه ، عدسی چشمی و پس از آن عدسی شیء قرار گرفته است.

4) به کمک میکروسکوپ های نوری می توان انواع سلول های گیاهی و جانوری را مشاهده کرد.

3ـ کدام یک از موارد زیر در سلول برگ تره و مخاط دهان مشترک نیست ؟

1) غشاء سیتوپلاسمی                    2) دیواره ی اسکلتی

3) داشتن هسته                            4) وجود سیتوپلاسم

4ـ مهم ترین برتری میکروسکوپ نوری به میکروسکوپ الکترونی چیست؟

1) قدرت تفکیک بالا                     

2) بزرگ نمایی بیش تر

3) مشاهده ی سلول زنده               

4) میکروسکوپ الکترونی از هر لحاظ از میکروسکوپ نوری بهتر است

5ـ هرگاه یک قطره آب راکد را در زیر میکروسکوپ قرار دهید ، موجودات رشته ای سبزرنگی را مشاهده خواهید کرد ، این موجودات چه نام دارند؟

1) خزه ها                2) جلبک ها             3) سرخس ها                     4) گیاهان کوچک آبزی

6ـ برای مشاهده ی کدام موجود به میکروسکوپ های ی با قدرت بزرگ نمایی بیش تر احتیاج داریم ؟

1 ) قارچ های تک سلولی                          2) باکتری های کروی

3) ویروس ها                                         4) پلاکت ها

7ـ اولین قسمت سلول که توسط انسان مشاهده گردید ، کدام قسمت بود؟

1) دیواره ی اسکلتی            2) غشای سلولی                  3) سیتوپلاسم           4 ) هسته

8ـ کدام مقایسه در مورد میکروسکوپ ها نادرست است ؟

1) بزرگ نمایی میکروسکوپ نوری حداکثر 2000 برابر جسم است .

2) برای بدست آوردن قدرت بزرگنمایی میکروسکوپ های نوری کافیست بزرگ نمایی عدسی چشمی را با بزرگ نمایی عدسی شیء جمع کنیم

3) نوع منبع در هر دو نوع میکروسکوپ نوری و الکترونی یکسان نیست .

4) میکروسکوپ ها در علومی مانند داوسازی ، شیمی و فیزیک هم کاربرد دارند.

9ـ کدام گزینه تعریف درستی از قدرت تفکیک است ؟

1) نشان دادن دو نقطه ی بسیار نزدیک ، جدا از یکدیگر

2) مقدار چند برابر شدن تصویر

3) قابلیت نشان دادن تفاوت انوع سلول ها و شناخت آن ها

4) هیچ کدام یک از تعاریف فوق صحیح نمی باشند.

10ـ کدام یک از موارد زیر در دو نوع سلول گیاهی و جانوری مشترک است ؟

1) پلاست                         2) واکونل

3) دیواره ی اسکلتی            4 ) هیچ کدام از موارد فوق در دو نوع سلول مشترک نیست .

11ـ بزرگ نمایی یک ذره بین معمولی تا چد است ؟

1) حداکثر 10 برابر                        2) بین 10 تا 20 برابر          

3) حداکثر 30 برابر                        4) حدود 100 برابر

12ـ کدام گزینه در مورد مشاهده ی نمونه برای میکروسکوپ نوری صحیح تر است ؟

1) ابتدا در یک میکروسکوپ عدسی با بزرگ نمایی بالا را تنظیم می کنیم.

2) نمونه همیشه روی لامل قرار گرفته و لام را بر روی نمونه می گذارند.

3) تیغه ی شیشه ای که پایین نمونه قرار می گیرد ، لام نام دارد که نور از منبع به زیر آن می تابد.

4) برای دور و نزدیک کردن نمونه از عدسی ها (تنظیم وضوح تصویر) از صفحه ی چرخان استفاده می کنیم.

13ـ قطره ی آب برکه در کدام قسمت قرار می گیرد؟

1) روی لام و لامل

2) زیر لام و لامل

[ جمعه یکم فروردین 1393 ] [ 13:21 ] [ حسن حکاک ]
دانلود نمونه سوالات تفكر و پژوهش تيزهوشان از گاج

 دانلود كنيد

 


برچسب‌ها: دانلود نمونه سوالات تفكر و پژوهش تيزهوشان از گاج
[ شنبه هفدهم اسفند 1392 ] [ 8:53 ] [ حسن حکاک ]

پاورپوئینتی درباره ی انواع میکروسکوپ

 این پاورپوئینت توسط آقای محمد برغمدی،دانش آموز ساعی و فعال در کلاس ششم الف  دبستان شاهد شهید فهمیده ی سبزوار  تهیه شده است.

برچسب‌ها: پاورپوئینتی درباره ی انواع میکروسکوپ
[ پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 ] [ 18:24 ] [ حسن حکاک ]
دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششم

ارتباطات                                                        دانلود کنید     

 

بازیافت  مواد                                                 دانلود کنید     

 

تولید برق از سیب زمینی                               دانلود کنید     

 

موتور الکتریکی                                              دانلود کنید     

 

انرژی پتاسیل در وزنه                                    دانلود کنید     

 

آزمایش تعادل بااستفاده ازچنگال                   دانلود کنید     

 

آزمایشهای فصل ورزش-نیرو-انرژی                دانلود کنید     

 

تفسیرکنید-مداد سبز                                      دانلود کنید     

 

درس ۱۱شگفتیهای برگ                              دانلود کنید  

 

ساختاروویژگیهای چوب                                  دانلود کنید     

 

شبیه ساز گازهای آتشفشانی                       دانلود کنید     

 

معرفی کوه سبلان                                         دانلود کنید     

 

ساخت هواپیما                                               دانلود کنید     

 

شبیه سازی موتور الکتریکی                          دانلود کنید     

 

فیلم آتشفشان                                               دانلود کنید     

 

آزمایش تاثیرنشاسته بر ید                             دانلود کنید     

 

بازیافت فلز                                                     دانلود کنید     

 

کاربرد انرژی خورشیدی                                 دانلود کنید     

 

زنجیره غذایی                                                دانلود کنید     

 

طبیعت                                                          دانلود کنید    

 

عکس موجودات ذره بینی                                  دانلود کنید         

 

فتوسنتز                                                       دانلود کنید    

 

ساخت شناساگر                                          دانلود کنید     

 

کتاب برگ                                                      دانلود کنید     

 

گلبولهای سفید بیگانه خوار                          دانلود کنید     

 

لایه های درونی زمین                                   دانلود کنید     

 

کاربرد واجزاءمیکروسکوپ                              دانلود کنید      

 

واکسیناسیون                                              دانلود کنید     

 

لیست وسایل وآزمایشات دوره ابتدایی        دانلود کنید     

 

ارتباط جمعی                                               دانلود کنید     

 

خیلی کوچک خیلی بزرگ                            دانلود کنید     

 

زمین پویا                                                     دانلود کنید     

 

سرگذشت دفتر من                                     دانلود کنید     

 

تولید کاغذ از چوب                                      دانلود کنید     

 

کارخانه کاغذ سازی                                    دانلود کنید      

 

مسائل روزانه وراه حل آنها                         دانلود کنید     

 

ورزش ونیرو                                               دانلود کنید     

 

سفربه اعماق زمین                                  دانلودکنید     

 

 

زمین ساخت ورقه ای                               دانلود کنید    

برچسب‌ها: دانلود اسلایدهای آموزشی علوم پایه‌ی ششم
[ جمعه یازدهم بهمن 1392 ] [ 15:50 ] [ حسن حکاک ]
[ چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392 ] [ 16:26 ] [ حسن حکاک ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ساحل دلت را بخدا بسپار،
خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد
و در انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار
و آسوده بخواب که او همیشه بیدار است.

حسن حكاك آموزگاردبستان شهيد فهميده سبزوار
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
عکس (2)
طنز (1)
92 (1)
غلط (1)
1392 (1)
1 (1)
امکانات وب