حرکت وضعی زمین  

 

  

 

 

 

     حرکت وضعی زمین

 

حرکت وضعی و انتقالی زمین

 

 

  •  سرعت  چرخش زمین به دور خودش چقدر است؟    5/0 کیلو متر بر ثانیه

  • سرعت حرکت زمین به دور خورشید چقدر است؟      30 کیلو متر بر ثانیه

  • سرعت حرکت منظومه شمسی به دور کهکشان راه شیری چقدر است؟250 کیلو متر بر ثانیه

  • سرعت حرکت کهکشان راه شیری در گروه محلی کهکشان ها چقدر است؟ 300 کیلو متر بر ثانیه