آموزش ابتدایی پایه و پنجم و ششم حسن حکاک
آموزش دروس ابتدایی - مقاله آموزشی - آزمون های انلاین کلاس پنجم - مجموعه سوالات - اخبار -سرگرمي  
لینک های ویژه
پيوندهای روزانه

تمامی کلمات و حروف آن دارای نظمی حیرت آور هستند و تمامی کلمات و حروف آن با عدد ۱۹ رابطه داشته و یا مضربی از عدد ۱۹ میباشند توجه: اعداد قرمز مضرب ۱۹ و کلمات آبی کلمات مورد تحقیق میباشند کلمه الناس دقیقا ۱۹۰ بار(۱۰*۱۹) و سماوات دقیقا ۱۹۰ بار (۱۰*۱۹)و لا اله دقیقا ۳۸ بار (۲*۱۹)و الا الله دقیقا ۱۹ بار در قرآن مبین آمده است یا ملک السماوات و الارض دقیقا ۱۹ بار و  الله لا یهدی القوم دقیقا ۱۹ بار و حافظ ۱۹ بار و  مولا ۱۹ بارو اذا قیل ۱۹ بار و تشکرون ۱۹ بار و ریب (شک) ۱۹ بار و فیها خالدون ۱۹ بار بالله والیوم الاخر ۱۹ بار و الرسل ۱۹ بار و صد عن سبیل الله (باز داشتن از راه خدا) ۱۹ بار و ان الله هو ۱۹ بار وذلك نجزي (اينگونه جزا میدهیم)۱۹ بار و و لهم عذاب اليم ۱۹ بار و منافقين ۱۹ بار و مشرکین در آخر آیات ۱۹ بار و معرض ۱۹ بار و حذر ۱۹ بار من السماء ماء ۱۹ بار  بعيد بدون پسوند ۱۹ بار و و رحمن در ۱۹ سوره و بایاتنا ۵۷ بار (۳ضربدر۱۹)و ان الذين در وسط آیات ۱۹ بارو  فاما ۱۹ بار در اول آیات و فمن ۱۹ بار در اول آیات و  کبیر ۱۹ بار بدون پسوند و  آیات الله ۱۹ بار بدون پسوند وپیشوند و  السوء ۱۹ بار و  الصادقين ۱۹ بار و ان الذين كفروا ۱۹ بار و عند ربهم ۱۹ بار و خير لكم ۱۹ بار و ينصرون ۱۹ بارو عذاب يوم ۱۹ بار و  في الحياة الدنيا ۱۹ بار و تتقون ۱۹ بار و فاسقين ۱۹ بار و حول ۱۹ بار و  مقام ۱۹ بارو نارا ۱۹ بار وق الوا يا ۱۹ بار در اول آيات و  للمومنین ۱۹ بارو  تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ۱۹ بارو یعقلون ۱۹ بار آخر آیات  ولمومنات ۱۹ بار و لغفور ۱۹ باربا هر پیشوندی و لم یکن ۱۹ بار و آخر بدون پسوند ۱۹ بار و قالوا انا ۱۹ بار و          ابصار ۳۸ بار (۲*۱۹) وان الله لا ۳۸ بار (۲*۱۹)و وجوه ۳۸ بار (۲*۱۹) و وکذلك ۳۸ بار (۲*۱۹) و ايديهم ۳۸ بار (۲*۱۹) و             شاء الله ۳۸ بار (۲*۱۹) و                                اقرب با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بار و  لمومنات ۱۹ بار و ولکم ۱۹ بار و  امثال ۱۹ بارو بعید بدون پسوند ۱۹ بار و قوة ۱۹ بار و اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار و الذكر بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و  ضل بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و  ترجعون بدون پسوند ۱۹ بار و  بطور کلی تمامی کلمات ۱۹ بار یامضربی از۱۹ بار ذكر شده اند و یا با ۱۹ رابطه مستقیمی دارند. محقق و نويسنده:سيروس مجللي

مطالب ۱    عالم ۹۱ بار در ۳۸ سوره و   غفور ۹۱ بار در ۳۸ سوره و   الله غفور ۳۱ بار در ۱۹ سوره و   حکیم بدون پسوند و پیشوند ۳۹ بار در ۱۹ سوره و   توکل با هر پسوند وپیشوندی ۴۴ بار در ۳۸ آیه و   طیبات ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   تعملون ۸۳ بار در ۳۸ سوره   شهادة ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   فوز ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   کریم ۲۷ بار در ۱۹ سوره و   لا اله الا هو ۳۰ بار در ۱۹ سوره و   الله ان الله ۳۳ بار در ۱۹ سوره و   مسجد بدون پسوند ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   اصبر بدون پسوند ۱۹ بار و   احد آخر ایات ۶بار + احدا آخر آیات ۱۳ بار جمعا ۱۹ بار و   احد بدون پسوند وپیشوند ۳۰ بار در ۱۹ سوره و   مجرمین آخر آیات ۲۵ بار در ۱۹ سوره و   لمجرم ۳۸ بار و   اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار و   المبین ۲۲ بار در ۱۹ سوره و یحیی بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و   سبیل بدون پسوند ۱۱۶ بار در ۳۸ سوره و   بکل شيء ۲۵بار ىر ۱۹ سوره و   يومئذ ۷۰ بار در ۳۸ سوره و   ربنا ۱۱۱ بار در ۳۸ سوره و   یوحی ۱۹ بار و   السماوات ۱۸۶ بار در ۵۷ سوره (۳*۱۹) و   سلطان بدون پسوند ۲۴ بار در ۱۹ سوره و   من دونه بدون پسوند ۳۸ بار و   ان الله علی ۱۹ بار و   کتب بدون پسوند و پیشوند در وسط آیات ۱۹ بار و   حمیم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   ظاهر با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بار و   بطور کلی تمامی کلمات ۱۹ بار یا مضربی   از۱۹ بار ذكر شده اند و یا با ۱۹ رابطه مستقیمی دارند.                                                                       

ادامه مطالب

  قرآن بدون پسوند ۵۸ بار و در ۵۷ آيه   اعبدوا با پسوند الله و رب ۱۹ بار و   الکافرون ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره آمده و   کل نفس ۱۹ بار در وسط آیات و   اصلح ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   تاب ۲۱ بار در ۱۹ آیه و   موت بدون پیشوند با هر پسوندی ۱۹ بار و   اذن الله ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   مصدق ۲۱ بار در ۱۹ آیه و   ادخلوا ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   بعضکم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و   انذر وسط آیات ۱۹ بار و   الفلک ۲۳ بار در ۱۹ سوره و   لایمان بدون پسوند ۱۹ بار و   اخرج ۱۹ بار وسط آیات و   خاسر ۳۳ بار در ۱۹ سوره و   العلیم در آخر آیات ۲۶ بار در ۱۹ سوره و

الذين 1000 الذين ( كساني كه ) الذين   دقيقا ۱۰۰۰ بار ذكر شده كه تنها در ۳۸ سوره نيامده كه ۳۸ مضربي از ۱۹ ميباشد و در ۷۶ سوره ديده ميشود كه بازهم ۷۶ مضربي از ۱۹ است سوره هايي كه كلمه "الذين" در آن سوره ها نيامده ۳۸ سوره زير هستند 50-54-55-56-69-71-72-75-76-77-78-79-80-81- 82-86-87-88-91-92-93-94-96-97-99-100-101- 102-103-104-105-106-10-108-109-110-111- 112-113-114

نظر الذين الذين اول آيات ۷۶ بار ذكر شده   وقال الذين اول ايات ۱۹بارذكر شده   ان الذين ۱۹ باردر وسط  آيات ذكر شده   ان الذين كفروا ۱۹ بار ذكر شده   اولئك الذين ۱۹ بار ذكر شده                                                                                                                                      محقق:سيروس مجللي                                                                                                                                      رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله رابطه اولین ایه و اخرین ایه با الله   اولین آیه قرآن مبین بسم الله الرحمن الرحیم و آخرین آیه    من الجنة والناس میباشد اگر ارزش ابجد حروف را    بدنبال هم بنویسیم مضربی از ۶۶   (میدانید که ۶۶ ابجد الله است)میباشد   ۲۶۰۴۰۱۳۰۳۰۵۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۴۰۵۰۱۳۰۳۵۰۵۶۱۳۰۵۰۱۶۰   که عدد فوق مضربی از ۶۶ میباشد  

نظر اولین آیه و آخرین کلمه قرآن مبین اولین آیه و آخرین کلمه قرآن مبین همانگونه که میدانید کلام آسمانی با "بسم الله الرحمن الرحیم" آغاز و با کلمه "الناس" پایان می یابد.بسم الله الرحمن الرحیم ۱۱۴ بار  در کل قرآن دیده میشود و کلمه الناس ۱۹۰ بار در این کتاب مقدس ذکر گردیده که هر دو مضربی از ۱۹ میباشند در ضمن پس از کسر کلمه الناس کلمه ناس ۵۷ بار در قرآن دیده میشود که باز هم مضربی از ۱۹ میباشد   کلمات کلیدی:بسم الله , الناس,ناس

احد   احد اخر ايات=۶+احدا اخر ايات =۱۳ جمعا ۱۹ بار رديف آيه سوره ۱ ۱۹-احدا ۱۸ ۲ ۲۲-احدا ۱۸ ۳ ۲۶-احدا ۱۸ ۴ ۳۸-احدا ۱۸ ۵ ۴۲-احدا ۱۸ ۶ ۴۷- احدا ۱۸ ۷ ۴۹-احدا ۱۸ ۸ ۱۱۰-احدا ۱۸ ۹ ۲-احدا ۷۲ ۱۰ ۷-احدا ۷۲ ۱۱ ۱۸-احدا ۷۲ ۱۲ ۲۰-احدا ۷۲ ۱۳ ۲۶-احدا ۷۲ ۱۴ ۲۵-احد ۸۹ ۱۵ ۲۶-احد ۸۹ ۱۶ ۵-احد ۹۰ ۱۷ ۷-احد ۹۰ ۱۸ ۱-احد ۱۱۲ ۱۹ ۴-احد ۱۱۲

کلمه ((آیات)) - قل الله - ذلك نجزي ایات کلمه آیات ۲۹۵ بار در قرآن مبین دیده میشود که با پسوند و پیشوند مختلف ذكر شده كه مضرب ۱۹ ميباشند کلمه بایاتنا ۵۷بارذكر شده که مضربی است از ۱۹  آیات الله بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار ذکر شده آیاته ۳۸ بار ذکر شده (۳۷بار آیاته+۱بار آیاتها) لايات بدون پسوند و پیشوند ۲۹ بار در ۱۹ سوره دیده میشود   با کسر الایات لقوم( آیات لقوم)با هر پسوند و پیشوندی ۱۹      بار دیده میشود   آيات بدون پيشوند  ۱۳۳ بار ۱۳۱ بار بدون پسوندوپیشوند۲بار وآياته ۷=۱۳۳:۱۹   قل الله ۱۸ بار ـ قل هو الله ۱ بار جمعا ۱۹ بار ذكر شده    ذلك نجزي ۱۹ بار ذكر شده محقق : سیروس مجللی  فروردین ۱۳۸۹ کلمات کلیدی: آیات ,بایاتنا ,آیاته


برچسب‌ها: ارتباط عجیب آیات قرآن با عدد19
[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 11:9 ] [ حسن حکاک ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ساحل دلت را بخدا بسپار،
خودش قشنگ ترین قایق را برایت می فرستد
و در انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار
و آسوده بخواب که او همیشه بیدار است.

حسن حكاك آموزگاردبستان شهيد فهميده سبزوار
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
عکس (2)
طنز (1)
92 (1)
غلط (1)
1392 (1)
1 (1)
امکانات وب